Црвени крст Смедерево

CKSD logo sЦрвени крст Смедерево је основан када и Национално друштво, 1876. године, међу првим организација у држави, и има положај организације која помаже локалној самоуправи Града Смедерево у хуманитарној области.

            Црвени крст Смедерево је хуманитарна, независна, непрофитабилна и добровољна организација основана за територију Града Смедерево (површина 490 км2, 110.000 становника и 27 насељених места-села) и саставни је део Црвеног крста Србије. Црвени крст Смедерево има свој Статут и регистрован је у МУП-у Смедерево, по Закону о друштвеним организација и удружењима грађана, Решење бр. 212/533-118 од 14. децембра 1986. године под редним бројем 120/86.

            Основна делатност Црвеног крста Смедерево је 88.99 – остала непоменута социјална заштита без смештаја. Седиште је у Смедереву, у ул. Краља Петра Првог бр. 22, матични број: 07464521, ПИБ: 101925715.

            Црвени крст Смедерево је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и Статутом. Црвени крст Смедерево има за циљ (Мисију):

 • да олакша људску патњу, са задатком да пружа помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа ради спасавања угрожених живота и здравља људи, и
 • ширењу знања о Међународном хуманитарном праву и у случају стања потреба за социјалном заштитом и збрињавањем, као и са задатком превентивног деловања и просвећивања грађана у области здравствене и социјалне заштите и унапређења хуманитарних вредности друштва;

            У обављању послова везаних за остваривање циљева и задатака Црвени крст Смедерево делује у складу са:

 1. Основим принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца,
 2. Ратификованим Међународним уговорима и опште прихваћеним правилима из области међународног хуманитарног права, а нарочито Женевским конвенцијама о заштити жртава рата и Допунским Протоколима уз Женевске конвенције,
 3. Статутом и другим актима и правилима које усваја Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца,
 4. Циљевима и задацима националног друштва,
 5. Статутом Црвеног крста Србије,
 6. Статутом Црвеног крста Смедерево;

 

            Црвени крст Смедерево спроводи програме и активности које произлазе из циљева и задатака Међународног покрета, а нарочито:

 1. Развија солидарност међу људима и организује различите облике међусобне помоћи грађана,
 2. Заступа, шири и спроводи идеје, Основне принципе и друге хуманитарне вредности Међународног покрета,
 3. Доноси план и спроводи програм припреме за деловање у несрећама у сарадњи и уз координацију са надлежним државним органима и локалној самоуправи,
 4. Спроводи програме помоћи старим и немоћним лицима у сарадњи са донаторима и надлежним државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе,
 5. Организује и спроводи акције заштите и унапређења стања животне околине и шири знање становништва о мерама за очување здраве природне средине у циљу заштите и унапређивања стања животне околине и спречавања настанка нежељених последица,
 6. Заступа идеје добровољног рада у корист угрожених лица, региструје и спроводи обуку волонтера за рад у Црвеном крсту,
 7. У сарадњи са здравственим установама, организује и учествује у активностима промоције здравља, у спровођењу активности за унапређење здравља појединих групација становништва и превенцији болести од већег социјално – медицинског значаја;

            У вршењу јавних овлашћења Црвени крст Смедерево води одговарајућу евиденцију и издаје разна уверења, у складу са Правилником Црвеног крста Србије.

            Црвени крст Смедерево спада у ред већих организација у склопу Националног друштва Црвеног крста, има 12 запослена радника које своја задужења обављају на 3 локације на територији Града Смедерева.